โรงเรียนบ้านโนนหินแร่
จังหวัดชัยภูมิ...ชัยภูมิ เมืองผู้กล้า พญาแล
.
ศิริกัญญา นามตะ
แอดมินโรงเรียนบ้านโนนหินแร่

ปภัสสร ถาวรฤทธิ์
โรงเรียนบ้านหนองไรไก่
นางพรทิพย์ เหลยชัย
โรงเรียนบ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง)
ลัดดาวัล แคนลาด
โรงเรียนบ้านโคกสูง-วังศิลา
แช่มช้อย ก้านสันเทียะ
โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
มุกดาวัลย์ สวัสดิ์ศรี
โรงเรียนบ้านเมืองกลางวิทยา

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านโนนหินแร่
สังกัด   สพป.ชัยภูมิ เขต 2
ที่อยู่   หมู่5 บ้านโนนหินแร่ ต.บ้านแก้ง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
มีพื้นที่ทั้งหมด 
56 ไร่ 0 งาน 30 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล2-3 ถึงประถมศึกษา6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่5 บ้านโนนหินแร่ ต.บ้านแก้ง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
0 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
6 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านโนนหินแร่ ,

ภาพโรงเรียน

 


ศุภลักษณ์ กอบการดี
แอดมินเขต สพป.ชัยภูมิ เขต 2

สพป.ชัยภูมิ เขต 1
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 3

โรงเรียนบ้านท่าวังผา
สพป.น่าน เขต 2

โรงเรียนบ้านหนองสะแก
สพป.กาญจนบุรี เขต 1

โรงเรียนบ้านบกปุย
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านประสุข
สพป.นครราชสีมา เขต 7


Powered By www.thaieducation.net