โรงเรียนบ้านกุดจอก
จังหวัดชัยภูมิ...ชัยภูมิ เมืองผู้กล้า พญาแล
.
อรุณี มีหาญเสมอ
แอดมินโรงเรียนบ้านกุดจอก

เจษฎาภรณ์ ศรีจันทร์
โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)
จิตราภรณ์ สาระมณี
โรงเรียนบ้านสระแต้
อภิวัฒน์ ประพงษ์
โรงเรียนบ้านหนองปอแดง
เอื้องพราวนภา ประชาชิต
โรงเรียนบ้านหนองแวง(แก้งคร้อ)
สมบูรณ์ ตนทา
โรงเรียนบ้านหนองพีพ่วน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านกุดจอก
สังกัด   สพป.ชัยภูมิ เขต 2
ที่อยู่   104หมู่ที่4 โรงเรียนบ้านกุดจอก ต.โคกสะอาด อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
มีพื้นที่ทั้งหมด 
18 ไร่ 2 งาน 80 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล-ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   104 หมู่ที่ 4 โรงเรียนบ้านกุดจอก ต.โคกสะอาด อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
3 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
5 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 71.37%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านกุดจอก ,

ภาพโรงเรียน

 


ศุภลักษณ์ กอบการดี
แอดมินเขต สพป.ชัยภูมิ เขต 2

สพป.ชัยภูมิ เขต 1
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 3

โรงเรียนชุมชนขัวสูงสวรรค์
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนบ้านดอนยานาง
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนประชาสามัคคี
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านดอนแดง(อากาศอำนวย)
สพป.สกลนคร เขต 3


Powered By www.thaieducation.net