โรงเรียนกุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร)
จังหวัดชัยภูมิ...ชัยภูมิ เมืองผู้กล้า พญาแล
.
จิตรลดา เสาศิริ
แอดมินโรงเรียนกุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร)

เสงี่ยม พงษ์สระพัง
โรงเรียนบ้านสะเดาหนองไผ่
กชกร สุขพิพัฒน์
โรงเรียนบ้านป่าว่าน
พัฒนพงษ์ บัวสิม
โรงเรียนบ้านสารจอด
สุทธิพงษ์ บัวเย็น
โรงเรียนบ้านโคกนกทา
สุปราณี คงสอน
โรงเรียนบ้านน้ำพุปางวัว

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   กุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร)
สังกัด   สพป.ชัยภูมิ เขต 2
ที่อยู่   บ้านกุดยม หมู่ 3 ต.กุดยม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
มีพื้นที่ทั้งหมด 
9 ไร่ 1 งาน 1 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ชั้นอนุบาล - ชั้น ป. 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านกุดยม หมู่ 3 ต.กุดยม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
6 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน กุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร) ,

ภาพโรงเรียน

 


ศุภลักษณ์ กอบการดี
แอดมินเขต สพป.ชัยภูมิ เขต 2

สพป.ชัยภูมิ เขต 1
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 3

โรงเรียนบ้านจันอุย
สพป.กาญจนบุรี เขต 1

โรงเรียนบ้านห้วยทราย
สพป.มหาสารคาม เขต 2

โรงเรียนบ้านลำพญากลาง
สพป.สระบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านย่าหมี
สพป.พังงา


Powered By www.thaieducation.net