โรงเรียนบ้านดอนจำปา
จังหวัดชัยภูมิ...ชัยภูมิ เมืองผู้กล้า พญาแล
.
สุภัทรา พินิจมนตรี
แอดมินโรงเรียนบ้านดอนจำปา

จุฬา ไหลหาโคตร
โรงเรียนบ้านน้ำพุหินลาด
ลัดดาวัล แคนลาด
โรงเรียนบ้านโคกสูง-วังศิลา
สโรชา กาวี
โรงเรียนบ้านทุ่งพระ
ศรีประไพ แลโสภา
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
พิมพ์จันทร์ อุดมเศรษฐ์
โรงเรียนบ้านหนองคัน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านดอนจำปา
สังกัด   สพป.ชัยภูมิ เขต 2
ที่อยู่   ม.17 บ้านโนนจำปาทอง ต.กวางโจน อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
มีพื้นที่ทั้งหมด 
56 ไร่ 2 งาน 66 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาลปีทึี่ 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ม.17 บ้านโนนจำปาทอง ต.กวางโจน อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
9 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
0 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
10 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 67.56%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านดอนจำปา ,

ภาพโรงเรียน

 


ศุภลักษณ์ กอบการดี
แอดมินเขต สพป.ชัยภูมิ เขต 2

สพป.ชัยภูมิ เขต 1
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 3

โรงเรียนบ้านเชี่ยวเหลียง
สพป.ระนอง

โรงเรียนบ้านบาละ
สพป.ยะลา เขต 2

โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง
สพป.ระนอง

โรงเรียนบ้านโนนจานหนองสีขา
สพป.อุบลราชธานี เขต 5


Powered By www.thaieducation.net