โรงเรียนชุมชนบ้านบัวพักเกวียน หน้าหลัก หน้าสพป.ชัยภูมิ เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดชัยภูมิ...ชัยภูมิ เมืองผู้กล้า พญาแล
ภาคีนี วงษ์โท
แอดมินโรงเรียนชุมชนบ้านบัวพักเกวียน

ปภัสสร ถาวรฤทธิ์
โรงเรียนบ้านหนองไรไก่
เถาวัล น้อยเวียง
โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   ชุมชนบ้านบัวพักเกวียน
สังกัด   สพป.ชัยภูมิ เขต 2
ที่อยู่   บ้านบัวพักเกวียน ม.1 ต.กวางโจน อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
มีพื้นที่ทั้งหมด 
66 ไร่ 0 งาน 33 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล -ประถมศึกษา
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านบัวพักเกวียน ม.1 ต.กวางโจน อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
9 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
14 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนชุมชนบ้านบัวพักเกวียน

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนชุมชนบ้านบัวพักเกวียน ,
5 Terre
ศุภลักษณ์ กอบการดี
แอดมินเขต สพป.ชัยภูมิ เขต 2


สพป.ชัยภูมิ เขต 1
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 3

โรงเรียนบ้านคลองใหญ่(โป่งน้ำร้อน)
สพป.จันทบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านสายตรี 9
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

โรงเรียนบ้านไพศาลสามัคคี
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

โรงเรียนบ้านศรีสุข
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

Powered By www.thaieducation.net