โรงเรียนชุมชนบ้านบัวพักเกวียน
จังหวัดชัยภูมิ...ชัยภูมิ เมืองผู้กล้า พญาแล
.
ภาคีนี วงษ์โท
แอดมินโรงเรียนชุมชนบ้านบัวพักเกวียน

รวงทอง คำนกขุ้ม
โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา
นุชลี ชัยบุญ
โรงเรียนบ้านกุดแคน
ปุณญิศา ณ ระนอง
โรงเรียนบ้านเซียมป่าหม้อ
เกศสรินทร์ ผิวนางงาม
โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์
สาวิตรี วุฒิสาร
โรงเรียนบ้านดอนหันนาสวรรค์

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   ชุมชนบ้านบัวพักเกวียน
สังกัด   สพป.ชัยภูมิ เขต 2
ที่อยู่   บ้านบัวพักเกวียน ม.1 ต.กวางโจน อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
มีพื้นที่ทั้งหมด 
66 ไร่ 0 งาน 33 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล -ประถมศึกษา
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านบัวพักเกวียน ม.1 ต.กวางโจน อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
9 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
14 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน ชุมชนบ้านบัวพักเกวียน ,

ภาพโรงเรียน

 


ศุภลักษณ์ กอบการดี
แอดมินเขต สพป.ชัยภูมิ เขต 2

สพป.ชัยภูมิ เขต 1
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 3

โรงเรียนบ้านปากบางนาคราช
สพป.พัทลุง เขต 2

โรงเรียน บ้านทับช้าง
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านสว่าง
สพป.มหาสารคาม เขต 2

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง
สพป.ชุมพร เขต 2


Powered By www.thaieducation.net