โรงเรียนบ้านโคกสง่า
จังหวัดชัยภูมิ...ชัยภูมิ เมืองผู้กล้า พญาแล
.
ปาลินรดา วิชัยสูง
แอดมินโรงเรียนบ้านโคกสง่า

จินตนา ฦาชา
โรงเรียนบ้านระหัด
วารจี มอญกุดเลาะ
โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี
จันทร์ฉาย กันล้อม
โรงเรียนบ้านโนนสาทร
ศรีประไพ แลโสภา
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
มุกดาวัลย์ สวัสดิ์ศรี
โรงเรียนบ้านเมืองกลางวิทยา

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านโคกสง่า
สังกัด   สพป.ชัยภูมิ เขต 2
ที่อยู่   หมู่9 บ.โคกสง่า ต.หนองโพนงาม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
มีพื้นที่ทั้งหมด 
22 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อ.1-ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่9 บ.โคกสง่า ต.หนองโพนงาม อ.เกษตรสมบูรณ์ 36120
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
7 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ