โรงเรียนบ้านห้วยยางดำ
จังหวัดชัยภูมิ...ชัยภูมิ เมืองผู้กล้า พญาแล
.
วิไลวรรณ งามจิตร
แอดมินโรงเรียนบ้านห้วยยางดำ

ชวลิต ฐานวิเศษ
โรงเรียนบ้านนาสีดา
ปิยนันท์ สายวรสิงห์
โรงเรียนบ้านหัวหนอง
ธันยพร ศรีวงษ์
โรงเรียนบ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา)
เสงี่ยม พงษ์สระพัง
โรงเรียนบ้านสะเดาหนองไผ่
รวงทอง คำนกขุ้ม
โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านห้วยยางดำ
สังกัด   สพป.ชัยภูมิ เขต 2
ที่อยู่   หมู่ 7 ตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 36120
มีพื้นที่ทั้งหมด 
21 ไร่ 1 งาน 37 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาลปีที 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ 7 ตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 36120
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
8 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านห้วยยางดำ ,

ภาพโรงเรียน

 


ศุภลักษณ์ กอบการดี
แอดมินเขต สพป.ชัยภูมิ เขต 2

สพป.ชัยภูมิ เขต 1
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 3

โรงเรียนมัชฌิมวิทยา
สพป.ระนอง

โรงเรียนบ้านเขาทอง
สพป.จันทบุรี เขต 2

โรงเรียนวัดอัมพาวาส
สพป.ชุมพร เขต 2

โรงเรียนบ้านท่าซุง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2


Powered By www.thaieducation.net