โรงเรียนบ้านห้วยยางดำ หน้าหลัก หน้าสพป.ชัยภูมิ เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดชัยภูมิ...ชัยภูมิ เมืองผู้กล้า พญาแล
วิไลวรรณ งามจิตร
แอดมินโรงเรียนบ้านห้วยยางดำ

สุภัทรา พินิจมนตรี
โรงเรียนบ้านดอนจำปา
วิลาวัลย์ เจนอาวุธ
โรงเรียนบ้านโจดกลาง

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านห้วยยางดำ
สังกัด   สพป.ชัยภูมิ เขต 2
ที่อยู่   หมู่ 7 ตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 36120
มีพื้นที่ทั้งหมด 
21 ไร่ 1 งาน 37 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาลปีที 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ 7 ตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 36120
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
8 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านห้วยยางดำ

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านห้วยยางดำ ,
5 Terre
ศุภลักษณ์ กอบการดี
แอดมินเขต สพป.ชัยภูมิ เขต 2


สพป.ชัยภูมิ เขต 1
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 3

โรงเรียนวัดหนองสังข์ทอง
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

โรงเรียนบ้านหวาย
สพป.มหาสารคาม เขต 2

โรงเรียนบ้านสร้างใหญ่
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

โรงเรียนบ้านป่าหวัง
สพป.ยะลา เขต 2

Powered By www.thaieducation.net