โรงเรียนบ้านพีพวย
จังหวัดชัยภูมิ...ชัยภูมิ เมืองผู้กล้า พญาแล
.
แอดมินโรงเรียนบ้านพีพวย

โรงเรียนบ้านหนองโพนงาม
โรงเรียนบ้านสารจอด
โรงเรียนบ้านโคกไพรวัน
โรงเรียนบ้านโนนโจด
โรงเรียนบ้านหลุบคา

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านพีพวย
สังกัด   สพป.ชัยภูมิ เขต 2
ที่อยู่   หมู่ 8 ต.สระโพนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
มีพื้นที่ทั้งหมด 
12 ไร่ 3 งาน 28 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล - ประถมศึกษา
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
0 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว