โรงเรียนบ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) หน้าหลัก หน้าสพป.ชัยภูมิ เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดชัยภูมิ...ชัยภูมิ เมืองผู้กล้า พญาแล
ประสิทธิ์ บุญโยธา
แอดมินโรงเรียนบ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์)

พัชนี ดีสินธุ์
โรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุง
รังสิมา เชิดกร
โรงเรียนบ้านโคกกุง

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2561

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์)
สังกัด   สพป.ชัยภูมิ เขต 2
ที่อยู่   
มีพื้นที่ทั้งหมด 
14 ไร่ 0 งาน 60 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาลปีที่ 1-ประถมศึกษาปีที่6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน    หมู่ 1 บ้านโพธิ์ ตำบลสระโพนทองอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิ
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
8 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
11 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์)

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์)
5 Terre
ศุภลักษณ์ กอบการดี
แอดมินเขต สพป.ชัยภูมิ เขต 2


สพป.ชัยภูมิ เขต 1
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 3

โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว
สพป.พะเยา เขต 1

โรงเรียนบ้านช้างเชื่อ
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านเขาทอง
สพป.จันทบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านประสุข
สพป.นครราชสีมา เขต 7

Powered By www.thaieducation.net