โรงเรียนบ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์)
จังหวัดชัยภูมิ...ชัยภูมิ เมืองผู้กล้า พญาแล
.
ประสิทธิ์ บุญโยธา
แอดมินโรงเรียนบ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์)

ธิดา สุภาษร
โรงเรียนบ้านเขวา
ศรีประไพ แลโสภา
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
สิริรัตน์ ศิลปประกอบ
โรงเรียนบ้านท่าคร้อโนนศิลา
เทียมใจ แข่งขัน
โรงเรียนบ้านมูลกระบือ
รวงทอง คำนกขุ้ม
โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์)
สังกัด   สพป.ชัยภูมิ เขต 2
ที่อยู่   
มีพื้นที่ทั้งหมด 
14 ไร่ 0 งาน 60 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาลปีที่ 1-ประถมศึกษาปีที่6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน    หมู่ 1 บ้านโพธิ์ ตำบลสระโพนทองอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิ
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
8 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
11 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2561
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) ,

ภาพโรงเรียน

 


ศุภลักษณ์ กอบการดี
แอดมินเขต สพป.ชัยภูมิ เขต 2

สพป.ชัยภูมิ เขต 1
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 3

โรงเรียนบ้านป่าเตี้ย
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนวัดบางเสียด
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านนาม่วง
สพป.สงขลา เขต 3

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 7
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2


Powered By www.thaieducation.net