โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา หน้าหลัก หน้าสพป.ชัยภูมิ เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดชัยภูมิ...ชัยภูมิ เมืองผู้กล้า พญาแล
รวงทอง คำนกขุ้ม
แอดมินโรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา

พิทยา คุยเพียภูมิ
โรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน
นภาพัฏพ์ วงศ์กัน
โรงเรียนบ้านโนนดินจี่

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2561

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   เกษตรศิลปวิทยา
สังกัด   สพป.ชัยภูมิ เขต 2
ที่อยู่   ถนนแจ้งสว่าง ตำบลบ้านยาง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
มีพื้นที่ทั้งหมด 
27 ไร่ 2 งาน 68 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ตำบลบ้านยาง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
16 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
19 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา ,
5 Terre
ศุภลักษณ์ กอบการดี
แอดมินเขต สพป.ชัยภูมิ เขต 2


สพป.ชัยภูมิ เขต 1
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 3

โรงเรียนมะค่าสามัคคี
สพป.นครราชสีมา เขต 7

โรงเรียนบ้านปากคลอง
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านคำบอน
สพป.อุดรธานี เขต 3

โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

Powered By www.thaieducation.net