โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองเก่า หน้าหลัก หน้าสพป.ชัยภูมิ เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดชัยภูมิ...ชัยภูมิ เมืองผู้กล้า พญาแล
รจเรศ อุ่นเมือง
แอดมินโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองเก่า

เพ็ญยากรณ์ อุดชาชน
โรงเรียนบ้านห้างสูง
สาคร ไชยมิ่ง
โรงเรียนบ้านโนนหัวนา

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   ชุมชนบ้านเมืองเก่า
สังกัด   สพป.ชัยภูมิ เขต 2
ที่อยู่   หมู่ที่ 12 ต.บ้านยาง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
มีพื้นที่ทั้งหมด 
26 ไร่ 3 งาน 59 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ปฐมวัย - ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ที่ 12 ต.บ้านยาง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
10 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
2 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
14 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองเก่า

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองเก่า ,
5 Terre
ศุภลักษณ์ กอบการดี
แอดมินเขต สพป.ชัยภูมิ เขต 2


สพป.ชัยภูมิ เขต 1
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 3

โรงเรียนบ้านน้ำลาด
สพป.น่าน เขต 2

โรงเรียนบ้านคลองเงิน
สพป.ระนอง

โรงเรียนวัดหนองปล้อง
สพป.พิจิตร เขต 1

โรงเรียนบ้านดอนแดง(อากาศอำนวย)
สพป.สกลนคร เขต 3

Powered By www.thaieducation.net