โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองเก่า
จังหวัดชัยภูมิ...ชัยภูมิ เมืองผู้กล้า พญาแล
.
รจเรศ อุ่นเมือง
แอดมินโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองเก่า

ธิดารัตน์ เฮงสุวรรณ
โรงเรียนบ้านหนองเรือ
มนัส ฝักใฝ่
โรงเรียนบ้านหนองรวก
จริยพร วงษ์ชู
โรงเรียนบ้านดงพอง
ณัฐจีรา เตโพธิ์
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
กัลญา นามวิเศษ
โรงเรียนบ้านหนองแต้

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   ชุมชนบ้านเมืองเก่า
สังกัด   สพป.ชัยภูมิ เขต 2
ที่อยู่   หมู่ที่ 12 ต.บ้านยาง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
มีพื้นที่ทั้งหมด 
26 ไร่ 3 งาน 59 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ปฐมวัย - ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ที่ 12 ต.บ้านยาง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
10 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
2 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
14 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน ชุมชนบ้านเมืองเก่า ,

ภาพโรงเรียน

 


ศุภลักษณ์ กอบการดี
แอดมินเขต สพป.ชัยภูมิ เขต 2

สพป.ชัยภูมิ เขต 1
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 3

โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม
สพป.ชัยนาท

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนวัดนางพิมพ์
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

โรงเรียนบ้านปลาขาว
สพป.มหาสารคาม เขต 2


Powered By www.thaieducation.net