โรงเรียนบ้านโนนงิ้ว หน้าหลัก หน้าสพป.ชัยภูมิ เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดชัยภูมิ...ชัยภูมิ เมืองผู้กล้า พญาแล
อาภา วรรณบุษปวิช
แอดมินโรงเรียนบ้านโนนงิ้ว

ภัทรี สีจุ้ย
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด(บ้านแท่น)
สุทธิพงษ์ บัวเย็น
โรงเรียนบ้านโคกนกทา

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2561

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านโนนงิ้ว
สังกัด   สพป.ชัยภูมิ เขต 2
ที่อยู่   บ้านโนนงิ้ว หมู่๖ ต.บ้านบัว อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
มีพื้นที่ทั้งหมด 
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาลปีที่ ๑ ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านโนนงิ้ว หมู่๖ ต.บ้านบัว อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
3 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
6 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านโนนงิ้ว

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านโนนงิ้ว ,
5 Terre
ศุภลักษณ์ กอบการดี
แอดมินเขต สพป.ชัยภูมิ เขต 2


สพป.ชัยภูมิ เขต 1
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 3

โรงเรียนบ้านวังธาร
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา)
สพป.ชัยภูมิ เขต 2

โรงเรียนบ้านโพนแพง
สพป.หนองคาย เขต 2

โรงเรียนบ้านห้วยตม
สพป.สุโขทัย เขต 2

Powered By www.thaieducation.net