โรงเรียนบ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา หน้าหลัก หน้าสพป.ชัยภูมิ เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดชัยภูมิ...ชัยภูมิ เมืองผู้กล้า พญาแล
บุษยา ขจรสัตย์
แอดมินโรงเรียนบ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา
อัญชลี สามชัย
โรงเรียนบ้านเมืองคง
วารจี มอญกุดเลาะ
โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี
แบบรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน

(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
โครงการขยายผลเกษตร
เพื่ออาหารกลางวัน

(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.
 ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.
 ปีงบประมาณ 2562