โรงเรียนบ้านหนองบัว(บ้านแท่น) หน้าหลัก หน้าสพป.ชัยภูมิ เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดชัยภูมิ...ชัยภูมิ เมืองผู้กล้า พญาแล
พนิตานันท์ วิเศษแก้ว
แอดมินโรงเรียนบ้านหนองบัว(บ้านแท่น)

เกศสรินทร์ ผิวนางงาม
โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์
พัฒนพงษ์ บัวสิม
โรงเรียนบ้านสารจอด

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2561

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านหนองบัว(บ้านแท่น)
สังกัด   สพป.ชัยภูมิ เขต 2
ที่อยู่   2/1หมู่ 6 ต.บ้านแท่น อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ
มีพื้นที่ทั้งหมด 
8 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   2/1 หมู่ 6 ต.บ้านแท่น อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
5 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
11 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านหนองบัว(บ้านแท่น)

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านหนองบัว(บ้านแท่น) ,
5 Terre
ศุภลักษณ์ กอบการดี
แอดมินเขต สพป.ชัยภูมิ เขต 2


สพป.ชัยภูมิ เขต 1
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 3

โรงเรียนบ้านพี่เลี้ยง (อิ่มอุทิศ)
สพป.เพชรบุรี เขต 1

โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีบรรจง
สพป.นครราชสีมา เขต 7

โรงเรียนวัดรัตนวราราม
สพป.พัทลุง เขต 2

โรงเรียนบ้านขอนแต้
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

Powered By www.thaieducation.net