โรงเรียนบ้านแก้งตาดไซ
จังหวัดชัยภูมิ...ชัยภูมิ เมืองผู้กล้า พญาแล
.
จินตนา แผลงรักษา
แอดมินโรงเรียนบ้านแก้งตาดไซ

ปาลินรดา วิชัยสูง
โรงเรียนบ้านโคกสง่า
วัชรศักดิ์ สอนชัยภูมิ
โรงเรียนบ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์
ปรียาภรณ์ เรืองเจริญ
โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม
กฤษดา รักมะณี
โรงเรียนบ้านกุดขอนแก่น
จิระประภา รามบุตรดี
โรงเรียนบ้านฉนวน(เกษตรสมบูรณ์)

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านแก้งตาดไซ
สังกัด   สพป.ชัยภูมิ เขต 2
ที่อยู่    ตำบล โนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
มีพื้นที่ทั้งหมด 
15 ไร่ 0 งาน 11 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน    อนุบาล 1 ถึง ชั้นประถมศีกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน    บ้านแก้งตาดไซ ตำบล โนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
3 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
0 คน
อื่น ๆ 
2 คน
รวม 
7 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 71.37%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านแก้งตาดไซ ,

ภาพโรงเรียน

 


ศุภลักษณ์ กอบการดี
แอดมินเขต สพป.ชัยภูมิ เขต 2

สพป.ชัยภูมิ เขต 1
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 3

โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม
สพป.เลย เขต 1

โรงเรียนมิตรภาพที่ 34
สพป.เพชรบุรี เขต 1

โรงเรียนบ้านควนราชา
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1


Powered By www.thaieducation.net