โรงเรียน อนุบาลชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ...ชัยภูมิ เมืองผู้กล้า พญาแล
.
แอดมินโรงเรียน อนุบาลชัยภูมิ

โรงเรียน บ้านซับม่วง
โรงเรียนบ้านหนองหอย
โรงเรียนบ้านลาดใต้
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
โรงเรียน บ้านหนองไฮเหนือ

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน    อนุบาลชัยภูมิ
สังกัด   สพป.ชัยภูมิ เขต 1
ที่อยู่   275 หมู่ 7 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
มีพื้นที่ทั้งหมด 
37 ไร่ 3 งาน 80 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษา
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   275 หมู่ 7 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
100 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
66 คน
อื่น ๆ 
5 คน
รวม 
173 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562
2563

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน
2563 43.16%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน อนุบาลชัยภูมิ 15.805002 , 102.01829

ภาพโรงเรียน

 


แอดมินเขต สพป.ชัยภูมิ เขต 1

สพป.ชัยภูมิ เขต 1
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 3

โรงเรียนวัดสร้างบุญ
สพป.สระบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านตรอย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี
สพป.จันทบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคาร
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1


Powered By www.thaieducation.net