โรงเรียนบ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง
จังหวัดชัยภูมิ...ชัยภูมิ เมืองผู้กล้า พญาแล
.
กาญจนา ดวงมณี
แอดมินโรงเรียนบ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง

อาภา วรรณบุษปวิช
โรงเรียนบ้านโนนงิ้ว
พวงพยอม วงษ์เพชร
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม
สิริรัตน์ ศิลปประกอบ
โรงเรียนบ้านท่าคร้อโนนศิลา
ศรัทธาพร งามชัด
โรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียด
อาทิตยา สุพิมพานนท์
โรงเรียนบ้านหนองแห้วปรางค์กู่

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง
สังกัด   สพป.ชัยภูมิ เขต 2
ที่อยู่   
มีพื้นที่ทั้งหมด 
17 ไร่ 3 งาน 4 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
13 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ