โรงเรียนบ้านโนนหนองไฮ
จังหวัดชัยภูมิ...ชัยภูมิ เมืองผู้กล้า พญาแล
.
เบญจมาศ กุลวงษ์
แอดมินโรงเรียนบ้านโนนหนองไฮ

วิภา อนันเต่า
โรงเรียนบ้านกุดหมากเห็บ
กชกร สุขพิพัฒน์
โรงเรียนบ้านป่าว่าน
จินตนา ฦาชา
โรงเรียนบ้านระหัด
ศิริกัญญา นามตะ
โรงเรียนบ้านโนนหินแร่
อภิญญา จำปาหวาย
โรงเรียนบ้านคอนสาร

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านโนนหนองไฮ
สังกัด   สพป.ชัยภูมิ เขต 2
ที่อยู่   บ้านโนนหนองไฮ หมู่5 ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ. ชัยภูมิ36120
มีพื้นที่ทั้งหมด 
8 ไร่ 0 งาน 59 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ประถมศึกษา
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านโนนหนองไฮ หมู่5 ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ. ชัยภูมิ36120
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
2 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ