โรงเรียนบ้านโนนตุ่น(คุรุประชาวิทยาคาร) หน้าหลัก หน้าสพป.ชัยภูมิ เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดชัยภูมิ...ชัยภูมิ เมืองผู้กล้า พญาแล
ปรีดี สีเหลืองอ่อน
แอดมินโรงเรียนบ้านโนนตุ่น(คุรุประชาวิทยาคาร)

ชัยงาม คำยศ
โรงเรียนบ้านตาดรินทอง
อภิญญา จำปาหวาย
โรงเรียนบ้านคอนสาร

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านโนนตุ่น(คุรุประชาวิทยาคาร)
สังกัด   สพป.ชัยภูมิ เขต 2
ที่อยู่   หมู่ 7 ต.กุดเลาะ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
มีพื้นที่ทั้งหมด 
8 ไร่ 2 งาน 34 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   อหมู่ 7 ต.กุดเลาะ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
3 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
8 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านโนนตุ่น(คุรุประชาวิทยาคาร)

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านโนนตุ่น(คุรุประชาวิทยาคาร)
5 Terre
ศุภลักษณ์ กอบการดี
แอดมินเขต สพป.ชัยภูมิ เขต 2


สพป.ชัยภูมิ เขต 1
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 3

โรงเรียนบ้านหลังเขา
สพป.สระบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ
สพป.นครราชสีมา เขต 7

โรงเรียนบ้านโนนคัดเค้าคุยกอก
สพป.มหาสารคาม เขต 3

โรงเรียนบ้านเมืองนาซำ
สพป.อุดรธานี เขต 3

Powered By www.thaieducation.net