โรงเรียนบ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์) หน้าหลัก หน้าสพป.ชัยภูมิ เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดชัยภูมิ...ชัยภูมิ เมืองผู้กล้า พญาแล
วิมลศรี ทวีสูงเนิน
แอดมินโรงเรียนบ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์)

นางมะลิวรรณ มณีเนตร
โรงเรียนบ้านโสกหว้าโนนหอม
ฉัตรมณี ละมุลตรี
โรงเรียนหนองศาลาป่าชาดโนนตุ่น

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559
ได้รับจัดสรรปี 2559

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์)
สังกัด   สพป.ชัยภูมิ เขต 2
ที่อยู่   บ้านกุดเลาะ หมู่ที่ 2
มีพื้นที่ทั้งหมด 
9 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล1- ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านกุดเลาะ หมูที่ 2
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
8 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
12 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์)

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์)
5 Terre
ศุภลักษณ์ กอบการดี
แอดมินเขต สพป.ชัยภูมิ เขต 2


สพป.ชัยภูมิ เขต 1
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 3

โรงเรียนบ้านหนองขุ่นนาคำ
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนบ้านปากหมาก
สพป.เลย เขต 1

โรงเรียนวัดสหกรณ์รังสรรค์
สพป.สระบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านสะพานยูง
สพป.ชุมพร เขต 2

Powered By www.thaieducation.net