โรงเรียนวัดวังน้ำขาว
จังหวัดชัยนาท...หลวงปู่ศุขลือชา เขื่อนเจ้าพระยาลือชื่อ นามระบือสวนนก ส้มโอดกขาวแตงกวา
.
วสันต์ อ่อนธานี
แอดมินโรงเรียนวัดวังน้ำขาว

วิจิตรา แนมบัว
โรงเรียนบ้านหนองแจง
อัญชลี เครืออนันต์
โรงเรียนวัดบ้านหนอง
ณัฐกฤตา ฉายประทีปคชา
โรงเรียนชุมชนวัดศรีมณีวรรณ(ธรรมศิริอุปถัมภ์)
ณัฐวรรณ พุ่มเข็ม
โรงเรียนวัดสะตือสิงห์(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์)
สุภิญญา กล่ำแก้ว
โรงเรียนวัดอารีทวีวนาราม

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดวังน้ำขาว
สังกัด   สพป.ชัยนาท
ที่อยู่   ม.3 ต.วังตะเคียน อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท
มีพื้นที่ทั้งหมด 
34 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อ.1-ม.3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   วัดวังน้ำขาว
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
13 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
16 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ชัยนาท & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน วัดวังน้ำขาว ,

ภาพโรงเรียน

 


วีนัส เปรมทอง
แอดมินเขต สพป.ชัยนาท

สพป.ชัยนาท

โรงเรียนวัดปากดงท่าศาล
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

โรงเรียนแสงประเสริฐ
สพป.นนทบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านหนองโดน
สพป.มหาสารคาม เขต 3

โรงเรียนบ้านเขาดิน(แสงสว่างวิทยา)
สพป.นครนายก


Powered By www.thaieducation.net