โรงเรียนบ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ)
จังหวัดชัยนาท...หลวงปู่ศุขลือชา เขื่อนเจ้าพระยาลือชื่อ นามระบือสวนนก ส้มโอดกขาวแตงกวา
.
แอดมินโรงเรียนบ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ)

โรงเรียนบ้านวังเดือนห้า
โรงเรียนบางไก่เถื่อน(ตันติวิสิษฐประชานุกูล)
โรงเรียนวัดใหม่ศรัทธาราษฎร์
โรงเรียนวัดเขาดิน(วันครู2502)
โรงเรียนวัดหลวงสิริบูรณาราม

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ)
สังกัด   สพป.ชัยนาท
ที่อยู่   อ.เมือง จ.ชัยนาท
มีพื้นที่ทั้งหมด 
17 ไร่ 3 งาน 99 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล-ม.3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
-1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
11 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
2 คน
รวม 
13 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562
2563

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ชัยนาท & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน
2563
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ) 15.302435 , 99.785586

ภาพโรงเรียน

 


แอดมินเขต สพป.ชัยนาท

สพป.ชัยนาท

โรงเรียนวัดอัมพวัน(ทองโสภณวิทยาคาร)
สพป.นครนายก

โรงเรียนบ้านเมืองนาซำ
สพป.อุดรธานี เขต 3

โรงเรียนบ้านบกปุย
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านน้ำลาด
สพป.น่าน เขต 2


Powered By www.thaieducation.net