โรงเรียนวัดพรหมวิหาร
จังหวัดชัยนาท...หลวงปู่ศุขลือชา เขื่อนเจ้าพระยาลือชื่อ นามระบือสวนนก ส้มโอดกขาวแตงกวา
.
หาญชัย แสงอรุณ
แอดมินโรงเรียนวัดพรหมวิหาร

ณัฎฐาลักษณ์ ทรัพย์อุดม
โรงเรียนวัดใหม่สรรคบุรีวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์)
นฤภัทร โพธิ์มูล
โรงเรียนอนุบาลสรรพยา
ภาษิณี อ่ำบุญ
โรงเรียนท่าบ้านหลวง(รัฐรังสรรค์วิทยา)
ศิราณี เทพไพฑูรย์
โรงเรียนวัดโคกสุก
อารีรัตน์ เดชมา
โรงเรียนวัดโฆสิตาราม

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดพรหมวิหาร
สังกัด   สพป.ชัยนาท
ที่อยู่   หมู่ 1 ตำบลไพรนกยูง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 17130
มีพื้นที่ทั้งหมด 
4 ไร่ 3 งาน 72 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ขยายโอกาส
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ 1 ตำบลไพรนกยูง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 17130
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
10 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
5 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
16 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ชัยนาท & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 50.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน วัดพรหมวิหาร ,

ภาพโรงเรียน

 


วีนัส เปรมทอง
แอดมินเขต สพป.ชัยนาท

สพป.ชัยนาท

โรงเรียนวัดดอนเซ่ง
สพป.ราชบุรี เขต 2

โรงเรียนวัดฝาละมี
สพป.พัทลุง เขต 2

โรงเรียนวัดหนองปาตอง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

โรงเรียนบ้านโคกคอน
สพป.หนองคาย เขต 1


Powered By www.thaieducation.net