โรงเรียนวัดหัวตะพาน
จังหวัดชัยนาท...หลวงปู่ศุขลือชา เขื่อนเจ้าพระยาลือชื่อ นามระบือสวนนก ส้มโอดกขาวแตงกวา
.
แอดมินโรงเรียนวัดหัวตะพาน

โรงเรียนคงรักษ์ประชานุเคราะห์
โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน
โรงเรียนวัดสะตือสิงห์(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์)
โรงเรียนวัดศรีวิชัย
โรงเรียนวัดหนองตาตน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดหัวตะพาน
สังกัด   สพป.ชัยนาท
ที่อยู่   หมู่ 14 ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
มีพื้นที่ทั้งหมด 
26 ไร่ 0 งาน 1 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 1 (3ขวบ) - ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ 14 ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
0 คน
จำนวนข้าราชการครู 
1 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
2 คน
รวม 
6 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562
2563

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ชัยนาท & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน
2563
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน วัดหัวตะพาน 15.0148 , 100.082411

ภาพโรงเรียน

 


แอดมินเขต สพป.ชัยนาท

สพป.ชัยนาท

โรงเรียนบ้านดงย่าปา
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านคลองเงิน
สพป.ระนอง

โรงเรียนวัดเทพรัตนวนาราม
สพป.ชัยนาท

โรงเรียนบ้านเขาดิน(แสงสว่างวิทยา)
สพป.นครนายก


Powered By www.thaieducation.net