โรงเรียนวัดศรีมงคล(สถิตมงคลราษฎร์อุปถัมภ์)
จังหวัดชัยนาท...หลวงปู่ศุขลือชา เขื่อนเจ้าพระยาลือชื่อ นามระบือสวนนก ส้มโอดกขาวแตงกวา
.
แอดมินโรงเรียนวัดศรีมงคล(สถิตมงคลราษฎร์อุปถัมภ์)

โรงเรียนวัดพร้าว
โรงเรียนวัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ)
โรงเรียนวัดคลองบุญ
โรงเรียนวัดวังหมัน
โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดศรีมงคล(สถิตมงคลราษฎร์อุปถัมภ์)
สังกัด   สพป.ชัยนาท
ที่อยู่   หมู่ 6 ตำบลหาดอาษา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150
มีพื้นที่ทั้งหมด 
10 ไร่ 2 งาน 8 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
13 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
6 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
20 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562
2563

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ชัยนาท & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน
2563 2.16%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน วัดศรีมงคล(สถิตมงคลราษฎร์อุปถัมภ์) 15.167363 , 100.237587

ภาพโรงเรียน

 


แอดมินเขต สพป.ชัยนาท

สพป.ชัยนาท

โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้
สพป.เลย เขต 1

โรงเรียนบ้านผาตั้ง
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนบ้านห้วยพลวง
สพป.ชัยภูมิ เขต 2

โรงเรียนบ้านค้อ
สพป.มหาสารคาม เขต 3


Powered By www.thaieducation.net