โรงเรียนวัดดอนตะไล้
จังหวัดชัยนาท...หลวงปู่ศุขลือชา เขื่อนเจ้าพระยาลือชื่อ นามระบือสวนนก ส้มโอดกขาวแตงกวา
.
แอดมินโรงเรียนวัดดอนตะไล้

โรงเรียนอนุบาลมโนรมย์
โรงเรียนบ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ)
โรงเรียนวัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ)
โรงเรียนวัดหนองน้อย
โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดดอนตะไล้
สังกัด   สพป.ชัยนาท
ที่อยู่   อ.เมือง จ.ชัยนาท
มีพื้นที่ทั้งหมด 
5 ไร่ 1 งาน 16 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อ.1-ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ม.6 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
5 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
4 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
10 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ชัยนาท & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน วัดดอนตะไล้ ,

ภาพโรงเรียน

 


แอดมินเขต สพป.ชัยนาท

สพป.ชัยนาท

โรงเรียนบ้านทุ่งต่อเรือ
สพป.พังงา

โรงเรียนวัดโป่งมงคล
สพป.สระบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านวังตลับ
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา
สพป.หนองคาย เขต 1


Powered By www.thaieducation.net