โรงเรียนวัดหนองบัว(รัฐปทุมราษฎร์อุปถัมภ์)
จังหวัดชัยนาท...หลวงปู่ศุขลือชา เขื่อนเจ้าพระยาลือชื่อ นามระบือสวนนก ส้มโอดกขาวแตงกวา
.
วิชัย อินทสิทธิ์
แอดมินโรงเรียนวัดหนองบัว(รัฐปทุมราษฎร์อุปถัมภ์)

อ้อมอารีย์ แข็งฤทธิ์
โรงเรียนวัดวงเดือน
สุพัตรา พันธุ์เขียน
โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์
เสริมศรี อินพรหม
โรงเรียนบ้านทุ่งกว้าง
ณัฎฐาลักษณ์ ทรัพย์อุดม
โรงเรียนวัดใหม่สรรคบุรีวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์)
สุนทร จั่นยาว
โรงเรียนวัดสกุณาราม(ประสิทธิ์ชัยประชาสรรค์)

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน (ยุบแล้ว)

โรงเรียน   วัดหนองบัว(รัฐปทุมราษฎร์อุปถัมภ์)
สังกัด   สพป.ชัยนาท
ที่อยู่   หมู่ 2 ต.หนองบัว อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120
มีพื้นที่ทั้งหมด 
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อ.1-ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ 2 ต.หนองบัว อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
0 คน
จำนวนข้าราชการครู 
1 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
0 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
1 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ชัยนาท & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน วัดหนองบัว(รัฐปทุมราษฎร์อุปถัมภ์) ,

ภาพโรงเรียน

 


วีนัส เปรมทอง
แอดมินเขต สพป.ชัยนาท

สพป.ชัยนาท

โรงเรียนบ้านอิสานเศรษฐกิจ
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านแหลมยางนา
สพป.ชุมพร เขต 2

โรงเรียนบ้านหาดคัมภีร์
สพป.เลย เขต 1

โรงเรียนวัดโคกหมู
สพป.ชัยนาท


Powered By www.thaieducation.net