โรงเรียนชุมชนบ้านหางน้ำสาคร(รัฐราษฎร์ร่วมจิตร)
จังหวัดชัยนาท...หลวงปู่ศุขลือชา เขื่อนเจ้าพระยาลือชื่อ นามระบือสวนนก ส้มโอดกขาวแตงกวา
.
แอดมินโรงเรียนชุมชนบ้านหางน้ำสาคร(รัฐราษฎร์ร่วมจิตร)

โรงเรียนวัดใหญ่(นากประสุตประชานุสรณ์)
โรงเรียนบ้านหนองยาง
โรงเรียนวัดโรงวัว
โรงเรียนวัดนางลือ
โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา(ราษฎร์บูรณะวิทยา)

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   ชุมชนบ้านหางน้ำสาคร(รัฐราษฎร์ร่วมจิตร)
สังกัด   สพป.ชัยนาท
ที่อยู่   187 ม.4 ต.หางน้ำสาคร อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท
มีพื้นที่ทั้งหมด 
13 ไร่ 1 งาน 5 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   187 ม.4 ต.หางน้ำสาคร อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
5 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
10 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562
2563

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ชัยนาท & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน
2563 50.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน ชุมชนบ้านหางน้ำสาคร(รัฐราษฎร์ร่วมจิตร) 15.294443 , 100.18172

ภาพโรงเรียน

 


แอดมินเขต สพป.ชัยนาท

สพป.ชัยนาท

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์
สพป.กาญจนบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านแม่ทาน
สพป.ลำปาง เขต 2

โรงเรียนบ้านปางคอม
สพป.เลย เขต 1

โรงเรียนก้อนแก้วราษฎร์บำรุง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2


Powered By www.thaieducation.net