โรงเรียนวัดพิกุลงาม
จังหวัดชัยนาท...หลวงปู่ศุขลือชา เขื่อนเจ้าพระยาลือชื่อ นามระบือสวนนก ส้มโอดกขาวแตงกวา
.
ปราณี โพพายุห์
แอดมินโรงเรียนวัดพิกุลงาม

มิ่งขวัญ ณัฐรุจาสกุลพงศ์
โรงเรียนวัดใหม่ศรัทธาราษฎร์
นางเกษร ศรีจันทร์
โรงเรียนวัดคงคาราม(คุ้มมั่นพุมมะระประชาสรรค์)
ชุติมา ยอดเกิด
โรงเรียนวัดเด่นใหญ่
ศุภาพิชญ์ เมืองพรหม
โรงเรียนวัดแหลมหว้า
ชลอ คงไพ่
โรงเรียนบ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ)

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน (ยุบแล้ว)

โรงเรียน   วัดพิกุลงาม
สังกัด   สพป.ชัยนาท
ที่อยู่   หมู่ 1 ตำบลคุ้งสำเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
มีพื้นที่ทั้งหมด 
16 ไร่ 1 งาน 4 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาลปีที่ 2-ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   วัดพิกุลงาม
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
0 คน
จำนวนข้าราชการครู 
1 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
0 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
2 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ชัยนาท & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน วัดพิกุลงาม ,

ภาพโรงเรียน

 


วีนัส เปรมทอง
แอดมินเขต สพป.ชัยนาท

สพป.ชัยนาท

โรงเรียนสันโป่งวิทยา
สพป.ลำปาง เขต 2

โรงเรียนบ้านคุระ
สพป.พังงา

โรงเรียนรัฐทวิคาม
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

โรงเรียนวัดสหราษฏร์บำรุง(วงษ์กล้าแข็ง)
สพป.ปทุมธานี เขต 1


Powered By www.thaieducation.net