โรงเรียนบ้านท่าไม้
จังหวัดชัยนาท...หลวงปู่ศุขลือชา เขื่อนเจ้าพระยาลือชื่อ นามระบือสวนนก ส้มโอดกขาวแตงกวา
.
แอดมินโรงเรียนบ้านท่าไม้

โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม
โรงเรียนวัดใหม่ศรัทธาราษฎร์
โรงเรียนบ้านชัฏฝาง
โรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย
โรงเรียนบ้านเขาเกล็ด

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านท่าไม้
สังกัด   สพป.ชัยนาท
ที่อยู่   ถนนเทศบาลสัมพันธ์ หมู่ 5 ตำบลท่าชัย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท
มีพื้นที่ทั้งหมด 
8 ไร่ 3 งาน 35 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล-ประถมศึกษา
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ถนนเทศบาลสัมพันธ์ หมู่ 5 ตำบลท่าชัย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
5 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
2 คน
รวม 
11 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562
2563

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ชัยนาท & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน
2563 50.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านท่าไม้ ,

ภาพโรงเรียน

 


แอดมินเขต สพป.ชัยนาท

สพป.ชัยนาท

โรงเรียนบ้านกุดประทาย
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนคุระบุรี
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านทรายแก้ว
สพป.ยะลา เขต 2

โรงเรียนบ้านบางหว้า
สพป.พังงา


Powered By www.thaieducation.net