โรงเรียนบ้านคลองตาเพชร
จังหวัดชลบุรี...ทะเลงาม ข้าวหลามอร่อย อ้อยหวาน จักสานดี ประเพณีวิ่งควาย
.
สุนาลี ยางาม
แอดมินโรงเรียนบ้านคลองตาเพชร

เพ็ญศรี วิชิรัมย์
โรงเรียน วัดแก้วศิลาราม
ธัญลักษณ์ ศรีเกษม
โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์
ลดาวัลย์ เหล่ามหาเมฆ
โรงเรียนวัดสำเภาทอง (บ้านหนองยายเภา)
นรินทิพย์ เจริญสุข
โรงเรียน บ้านบางแสม
ยุพา บุญยิ่ง
โรงเรียนวัดนาวังหิน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านคลองตาเพชร
สังกัด   สพป.ชลบุรี เขต 2
ที่อยู่   63 หมู่ 3 ตำบลพลวงทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 20270
มีพื้นที่ทั้งหมด 
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อ.1 ถึง ม.3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   63 หมู่ 3 ตำบลพลวงทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
14 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
18 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ชลบุรี เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 99.78%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านคลองตาเพชร 13.247765 , 101.52818

ภาพโรงเรียน

 


จีรนันท์ วิโรจน์ยิ่งยง
แอดมินเขต สพป.ชลบุรี เขต 2

สพป.ชลบุรี เขต 1
สพป.ชลบุรี เขต 2
สพป.ชลบุรี เขต 3

โรงเรียนวัดกงตาก
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านตาเนาะปูเต๊ะ
สพป.ยะลา เขต 2

โรงเรียนวัดบ้านนา
สพป.พิจิตร เขต 1


Powered By www.thaieducation.net