โรงเรียนชุมชนโนนแสนสุข
จังหวัดขอนแก่น...พระธาตุขามแก่น เสียงแคนดอกคูน ศูนย์รวมผ้าไหม ร่วมใจผูกเสี่ยว เที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ ไดโนเส
.
นฤมล เวียงวงษ์
แอดมินโรงเรียนชุมชนโนนแสนสุข

ประจักษ์ เจ้าทรัพย์
โรงเรียนบ้านหนองไฮหนองแวง
ไพศาล มูลมณี
โรงเรียนบ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง
จิราพร ผาไหม
โรงเรียนบ้านท่าม่วง
ภัทรานิษฐ์ หวลศรีไทย
โรงเรียนจตุรมิตรบ้านไผ่
ชนกานต์ ปุณยวัชญ์
โรงเรียนบ้านสระแก้วประชาสรรค์

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   ชุมชนโนนแสนสุข
สังกัด   สพป.ขอนแก่น เขต 2
ที่อยู่   หมู่ 2 ต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
มีพื้นที่ทั้งหมด 
10 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล-มัธยมศึกษาปีที่ 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ 2 ต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
12 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
17 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ขอนแก่น เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน ชุมชนโนนแสนสุข ,

ภาพโรงเรียน

 


นิรมล เสมอหน้า
แอดมินเขต สพป.ขอนแก่น เขต 2

สพป.ขอนแก่น เขต 1
สพป.ขอนแก่น เขต 2
สพป.ขอนแก่น เขต 3
สพป.ขอนแก่น เขต 4
สพป.ขอนแก่น เขต 5

โรงเรียนบ้านประสุข
สพป.นครราชสีมา เขต 7

โรงเรียนจอมแจ้งวิทยาคาร
สพป.น่าน เขต 2

โรงเรียนบ้านป่าพอก
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านหนองเตา
สพป.ลำปาง เขต 2


Powered By www.thaieducation.net