โรงเรียน บ้านเนินหลังเต่า
จังหวัดชลบุรี...ทะเลงาม ข้าวหลามอร่อย อ้อยหวาน จักสานดี ประเพณีวิ่งควาย
.
พัชรี ทำเนาว์
แอดมินโรงเรียน บ้านเนินหลังเต่า

ศรัณยู เจริญสุข
โรงเรียนวัดโคกขี้หนอน
ปัญจพร วงษ์ชาลี
โรงเรียนวัดทรงธรรม
สุดาวัลย์ ปุกคาม
โรงเรียนบ้านอ่างกระพงศ์
ทิพวัลย์ ลาสา
โรงเรียน บ้านย่านซื่อ
สุจิตรา นามจิตร
โรงเรียนวัดหนองแช่แว่น

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน    บ้านเนินหลังเต่า
สังกัด   สพป.ชลบุรี เขต 2
ที่อยู่   55/1 หมู่ 7 ตำบลบ้านช้าง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140
มีพื้นที่ทั้งหมด 
59 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ชั้นอนุบาล 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   55/1 หมู่ 7 ตำบลบ้านช้าง อำเภอพนัสนิม จังหวัดชลบุรี 20140
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
5 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
8 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ชลบุรี เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านเนินหลังเต่า ,

ภาพโรงเรียน

 


จีรนันท์ วิโรจน์ยิ่งยง
แอดมินเขต สพป.ชลบุรี เขต 2

สพป.ชลบุรี เขต 1
สพป.ชลบุรี เขต 2
สพป.ชลบุรี เขต 3

โรงเรียนบ้านนาสามัคคี
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านหนองแวง
สพป.นครราชสีมา เขต 5

โรงเรียนวัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์)
สพป.สระบุรี เขต 2

โรงเรียนวัดดอนตะไล้
สพป.ชัยนาท


Powered By www.thaieducation.net