โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี
จังหวัดขอนแก่น...พระธาตุขามแก่น เสียงแคนดอกคูน ศูนย์รวมผ้าไหม ร่วมใจผูกเสี่ยว เที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ ไดโนเส
.
เสาวภาวลัย แสงกล้า
แอดมินโรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี

พนิดา มุ่งเตย
โรงเรียนบ้านนาฮี
ถลัชนันท์ อาจเด
โรงเรียนซับแดงซำไผ่
ประจักษ์ เจ้าทรัพย์
โรงเรียนบ้านหนองไฮหนองแวง
วีระยา คำมณีจันทร์
โรงเรียนไตรคามประชาสรรค์
เพียงพิศ ผิวแดง
โรงเรียนบ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านป่างิ้วหนองฮี
สังกัด   สพป.ขอนแก่น เขต 2
ที่อยู่   ม.4ต.หินตั้ง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
มีพื้นที่ทั้งหมด 
45 ไร่ 0 งาน 98 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล ~ม.ต้น
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ 4 ต. หินตั้ง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
23 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
7 คน
อื่น ๆ 
2 คน
รวม 
34 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560
ได้รับจัดสรรปี 2561
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ขอนแก่น เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านป่างิ้วหนองฮี 16.049194 , 102.810729

ภาพโรงเรียน

 


นิรมล เสมอหน้า
แอดมินเขต สพป.ขอนแก่น เขต 2

สพป.ขอนแก่น เขต 1
สพป.ขอนแก่น เขต 2
สพป.ขอนแก่น เขต 3
สพป.ขอนแก่น เขต 4
สพป.ขอนแก่น เขต 5

โรงเรียนบ้านตรอย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
สพป.มหาสารคาม เขต 3

โรงเรียนบ้านอ่าวมะม่วง
สพป.ชุมพร เขต 2

โรงเรียนบ้านผำ
สพป.มหาสารคาม เขต 3


Powered By www.thaieducation.net