โรงเรียนบ้านหนองผือกอบง
จังหวัดขอนแก่น...พระธาตุขามแก่น เสียงแคนดอกคูน ศูนย์รวมผ้าไหม ร่วมใจผูกเสี่ยว เที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ ไดโนเส
.
อุไรลักษณ์ จิตแสง
แอดมินโรงเรียนบ้านหนองผือกอบง

สุรีย์พร ยอดรัก
โรงเรียนบ้านโนนกระยอมกุดลอบ
ปราณี แวมประชา
โรงเรียนสระแก้วโคกกลาง
ทองปัน สอนเอี่ยม
โรงเรียนบ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ
ไพศาล มูลมณี
โรงเรียนบ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง
คำวาลย์ เหล่าดี
โรงเรียนบ้านสวนหม่อน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านหนองผือกอบง
สังกัด   สพป.ขอนแก่น เขต 2
ที่อยู่   ม.1 บ้านหนองผือ ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
มีพื้นที่ทั้งหมด 
11 ไร่ 1 งาน 21 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล1-ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ม1 บ้านหนองผือ ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
6 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
2 คน
รวม 
12 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ขอนแก่น เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านหนองผือกอบง ,

ภาพโรงเรียน

 


นิรมล เสมอหน้า
แอดมินเขต สพป.ขอนแก่น เขต 2

สพป.ขอนแก่น เขต 1
สพป.ขอนแก่น เขต 2
สพป.ขอนแก่น เขต 3
สพป.ขอนแก่น เขต 4
สพป.ขอนแก่น เขต 5

โรงเรียนฉันทนาวัณรถ
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนบ้านห้วยตาด
สพป.เลย เขต 1

โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

โรงเรียนบ้านสุขเดือนห้า
สพป.ชัยนาท


Powered By www.thaieducation.net