โรงเรียนวัดห้วยยาง (วงศ์วารราษฎร์รังสฤษฏ์)
จังหวัดชลบุรี...ทะเลงาม ข้าวหลามอร่อย อ้อยหวาน จักสานดี ประเพณีวิ่งควาย
.
ดวงเนตร ศรีบุตร
แอดมินโรงเรียนวัดห้วยยาง (วงศ์วารราษฎร์รังสฤษฏ์)

นงลักษณ์ เวนุอาธร
โรงเรียนชุมชนบ้านตลาดทุ่งเหียง
เมธวัฒน์ จันทร์เพ็ชร
โรงเรียน วัดโคกเพลาะ
วัชรินทร์ สินธุภูมิ
โรงเรียนบ้านเนิน
สมเกียรติ บุญเกิด
โรงเรียน บ้านโค้งประดู่
วรารักษ์ แก้วเกิด
โรงเรียน วัดแปลงเกต

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดห้วยยาง (วงศ์วารราษฎร์รังสฤษฏ์)
สังกัด   สพป.ชลบุรี เขต 2
ที่อยู่   67/1
มีพื้นที่ทั้งหมด 
12 ไร่ 2 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 2 - มัธยมศึกษาปีที่ 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   67/1 ม.5 ต.หนองหงษ์ อ.พานทอง จ.ชลบุรี
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
16 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
20 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ชลบุรี เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 67.41%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน วัดห้วยยาง (วงศ์วารราษฎร์รังสฤษฏ์) ,

ภาพโรงเรียน

 


จีรนันท์ วิโรจน์ยิ่งยง
แอดมินเขต สพป.ชลบุรี เขต 2

สพป.ชลบุรี เขต 1
สพป.ชลบุรี เขต 2
สพป.ชลบุรี เขต 3

โรงเรียนบ้านแก้งขี้เหล็ก
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนวัดอัมพาวาส
สพป.ชุมพร เขต 2

โรงเรียนชุมชนบ้านกลางนาโน
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนวัดเขาขลุง
สพป.ราชบุรี เขต 2


Powered By www.thaieducation.net