โรงเรียน บ้านเนินถาวร
จังหวัดชลบุรี...ทะเลงาม ข้าวหลามอร่อย อ้อยหวาน จักสานดี ประเพณีวิ่งควาย
.
แอดมินโรงเรียน บ้านเนินถาวร

โรงเรียน วัดโคกเพลาะ
โรงเรียนวัดหน้าพระธาตุ
โรงเรียนบ้านเขาอำนวยสุข
โรงเรียนชุมชนวัดหนองตำลึง
โรงเรียนวัดสำเภาทอง (บ้านหนองยายเภา)

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน    บ้านเนินถาวร
สังกัด   สพป.ชลบุรี เขต 2
ที่อยู่   ต.บางนาง อ.พานทอง จ.ชลบุรี
มีพื้นที่ทั้งหมด 
7 ไร่ 2 งาน 86 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ชั้นอนุบาล 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ตำบลบางนาง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
6 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
13 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ชลบุรี เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านเนินถาวร 13.490638 , 101.072804

ภาพโรงเรียน

 


แอดมินเขต สพป.ชลบุรี เขต 2

สพป.ชลบุรี เขต 1
สพป.ชลบุรี เขต 2
สพป.ชลบุรี เขต 3

โรงเรียนบ้านนาสามัคคี
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนบ้านปลาขาว
สพป.มหาสารคาม เขต 2

โรงเรียนวัดบุญบันเทิง
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1


Powered By www.thaieducation.net