โรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ
จังหวัดฉะเชิงเทรา...แม่น้ำบางปะกงแหล่งชีวิต พระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธร พระยาศรีสุนทรปราชญ์ภาษาไทย อ่างฤๅไนป
.
จงกล เกิดทรวงดี
แอดมินโรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ

เกศมณี พูลสวัสดิ์
โรงเรียนวัดหลวงแพ่ง
สุธภา คงบำเพ็ญ
โรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่
สิริพร แกล้วกล้า
โรงเรียนวัดรามัญ
เบญญาภา เกษศิริ
โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20
วิไล อิ่มสำราญ
โรงเรียนประกอบราษฎร์บำรุง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดประชาบำรุงกิจ
สังกัด   สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
ที่อยู่   ม.5 ต.สิบเอ็ดศอก อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
มีพื้นที่ทั้งหมด 
4 ไร่ 3 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ก่อนประถม ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ม.5 ต.สิบเอ็ดศอก อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
11 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
0 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
12 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน วัดประชาบำรุงกิจ ,

ภาพโรงเรียน

 


เบญจพร พรอินทร์
แอดมินเขต สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

โรงเรียนวัดปัณณาราม
สพป.พัทลุง เขต 2

โรงเรียนบ้านท่าก่อ
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ
สพป.นครราชสีมา เขต 7

โรงเรียนบ้านโนนแดง
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2


Powered By www.thaieducation.net