โรงเรียนวัดคลองบ้านโพธิ์
จังหวัดฉะเชิงเทรา...แม่น้ำบางปะกงแหล่งชีวิต พระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธร พระยาศรีสุนทรปราชญ์ภาษาไทย อ่างฤๅไนป
.
อมรรัตน์ ตันเจริญ
แอดมินโรงเรียนวัดคลองบ้านโพธิ์

วรัญญา จารุสมบัติ
โรงเรียนคลองพานทอง
วิภารัตน์ พูลศิริ
โรงเรียนบ้านบางข้าว
อัจฉรา โพธิ์งาม
โรงเรียนวัดบน
ภัทรวดี เเก้วนุช
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ
ณัฐนา ทรัพย์ศิริ
โรงเรียนเฉลิมช่วงวิทยาทาน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดคลองบ้านโพธิ์
สังกัด   สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
ที่อยู่   หมู่ ๑ ต.คลองบ้านโพธิ์ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๑๔๐
มีพื้นที่ทั้งหมด 
5 ไร่ 0 งาน 14 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ชั้นอนุบาล ๑ ถึง ชั้นประถมศึกษาที่ ๖
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน    วัดคลองบ้านโพธิ์
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
3 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
7 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน วัดคลองบ้านโพธิ์ ,

ภาพโรงเรียน

 


เบญจพร พรอินทร์
แอดมินเขต สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

โรงเรียนบ้านตาชี
สพป.ยะลา เขต 2

โรงเรียนบ้านไผ่สีทอง
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

โรงเรียนบ้านหนองสนม
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านลำดวน
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2


Powered By www.thaieducation.net