โรงเรียนสกัด๔๐ (กิตตินาคประชานุกูล)
จังหวัดฉะเชิงเทรา...แม่น้ำบางปะกงแหล่งชีวิต พระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธร พระยาศรีสุนทรปราชญ์ภาษาไทย อ่างฤๅไนป
.
ฑัณฑิกา บุญเกิด
แอดมินโรงเรียนสกัด๔๐ (กิตตินาคประชานุกูล)

มัตติกา เหล่าละภะ
โรงเรียนวัดคลอง 18
อมรรัตน์ ตันเจริญ
โรงเรียนวัดคลองบ้านโพธิ์
นิตยา สินเจริญ
โรงเรียนวัดพนมพนาวาสมิตรภาพที่ 74
รัชนี ดิษริยะกุล
โรงเรียนวัดดอนทราย
เนตรนภิส นพเกตุ
โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณ

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   สกัด๔๐ (กิตตินาคประชานุกูล)
สังกัด   สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
ที่อยู่   ต.หอมศีล อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
มีพื้นที่ทั้งหมด 
14 ไร่ 2 งาน 84 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาลชั้นปีที่ 2 - ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   132 หมู่5 ต.หอมศีล อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
7 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
4 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
12 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560
ได้รับจัดสรรปี 2560
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน สกัด๔๐ (กิตตินาคประชานุกูล) ,

ภาพโรงเรียน

 


ฐิติรัตน์ จันทร
แอดมินเขต สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บํารุง
สพป.ปทุมธานี เขต 1

โรงเรียนบ้านหันน้อย
สพป.อุดรธานี เขต 3

โรงเรียนแม่สานสามัคคี
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนเพียงหลวง ๑๕ (บ้านรังแตน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
สพป.ระนอง


Powered By www.thaieducation.net