โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง
จังหวัดฉะเชิงเทรา...แม่น้ำบางปะกงแหล่งชีวิต พระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธร พระยาศรีสุนทรปราชญ์ภาษาไทย อ่างฤๅไนป
.
ภาณุมาศ บางสมบูรณ์
แอดมินโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง

ฮาซานะห์ หวังมาน
โรงเรียนวัดโพธิ์แสงกาญจนราษฎร์
พยุงพร ไตรรัตน์สิงหกุล
โรงเรียนสิทธิสุนทรอุทิศ
พนิตนันท์ นระสาร
โรงเรียนวัดเขาดิน
วิรัญชนา จำนงค์
โรงเรียนพระพิมลเสนี (พร้อม หงสกุล)
มุกดา ใจสมัคร
โรงเรียนวัดบางปลานัก

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   สามัคคีราษฎร์บำรุง
สังกัด   สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
ที่อยู่   91 ม.14 ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130
มีพื้นที่ทั้งหมด 
20 ไร่ 0 งาน 5 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล ถึง มัธยมศึกษาตอนต้น
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   91 ม.14 ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
12 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
15 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน สามัคคีราษฎร์บำรุง ,

ภาพโรงเรียน

 


เบญจพร พรอินทร์
แอดมินเขต สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

โรงเรียนบ้านโนนดินแดง
สพป.ชัยภูมิ เขต 2

โรงเรียนบ้านวังหว้า
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนวัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์)
สพป.สระบุรี เขต 2

โรงเรียนคลองพระอุดม
สพป.ปทุมธานี เขต 1


Powered By www.thaieducation.net