โรงเรียนประกอบราษฎร์บำรุง
จังหวัดฉะเชิงเทรา...แม่น้ำบางปะกงแหล่งชีวิต พระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธร พระยาศรีสุนทรปราชญ์ภาษาไทย อ่างฤๅไนป
.
วิไล อิ่มสำราญ
แอดมินโรงเรียนประกอบราษฎร์บำรุง

ภัทรวดี เเก้วนุช
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ
สิรณัฐ ยงพฤกษา
โรงเรียนสุเหร่าดอนเกาะกา
พิมพ์ใจ ภิรมย์
โรงเรียนวัดคลองเจ้า
อมรรัตน์ ตันเจริญ
โรงเรียนวัดคลองบ้านโพธิ์
จารินี สิกุลจ้อย
โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงศักดิ์

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   ประกอบราษฎร์บำรุง
สังกัด   สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
ที่อยู่   เลขที่ 85 หมู่ท่ี 7 ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
มีพื้นที่ทั้งหมด 
9 ไร่ 3 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาลปีท่ี 1(3 ขวบ) ถึง ประถมศึกษาปีท่ี 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   อำเภอบางปะกง
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
13 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
4 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
19 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน ประกอบราษฎร์บำรุง ,

ภาพโรงเรียน

 


เบญจพร พรอินทร์
แอดมินเขต สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

โรงเรียนบ้านตรอย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

โรงเรียนบ้านหมื่นเทพ
สพป.ชัยนาท

โรงเรียนบ้านเขวา(รัฐประชาวิทยากร)
สพป.มหาสารคาม เขต 1

โรงเรียนบ้านปากยาง
สพป.เลย เขต 1


Powered By www.thaieducation.net