โรงเรียนวัดนีลราษฎร์ศรัทธาบำรุง
จังหวัดฉะเชิงเทรา...แม่น้ำบางปะกงแหล่งชีวิต พระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธร พระยาศรีสุนทรปราชญ์ภาษาไทย อ่างฤๅไนป
.
วัชรพร บุญญาวัฒน์
แอดมินโรงเรียนวัดนีลราษฎร์ศรัทธาบำรุง

ศิริกานต์ จันทรศิริ
โรงเรียนวัดบึงน้ำรักษ์
เอื้อมพร มะลูลีม
โรงเรียนวัดบางสาย(บางสายประชาสรรค์)
อรรัมภา ชมเมือง
โรงเรียนสกุลดีประชาสรรค์
เบญญาภา เกษศิริ
โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20
วัชรพร บุญญาวัฒน์
โรงเรียนวัดนีลราษฎร์ศรัทธาบำรุง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดนีลราษฎร์ศรัทธาบำรุง
สังกัด   สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
ที่อยู่   35/2 ม.1 ต.โพรงอากาศ อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24150
มีพื้นที่ทั้งหมด 
10 ไร่ 0 งาน 40 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาลปีที่ 2 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   35/2 ม.1 ต.โพรงอากาศ อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24150
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
7 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน วัดนีลราษฎร์ศรัทธาบำรุง ,

ภาพโรงเรียน

 


เบญจพร พรอินทร์
แอดมินเขต สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

โรงเรียนบ้านคลองเคียน
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านปากยาง
สพป.เลย เขต 1

โรงเรียนบ้านนาแขม
สพป.เลย เขต 1

โรงเรียนบ้านโซง
สพป.อุบลราชธานี เขต 5


Powered By www.thaieducation.net