โรงเรียนวัดไชยธารา
จังหวัดฉะเชิงเทรา...แม่น้ำบางปะกงแหล่งชีวิต พระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธร พระยาศรีสุนทรปราชญ์ภาษาไทย อ่างฤๅไนป
.
แอดมินโรงเรียนวัดไชยธารา

โรงเรียนวัดคลองต้นหมัน
โรงเรียนวัดเขาดิน
โรงเรียนสกัด๔๐ (กิตตินาคประชานุกูล)
โรงเรียนสุเหร่าดอนกลาง
โรงเรียนวัดกระทุ่ม

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดไชยธารา
สังกัด   สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
ที่อยู่   20 หมู่ 6 ต.คลองอุดมชลจร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
มีพื้นที่ทั้งหมด 
7 ไร่ 3 งาน 17 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล1- ม.3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   20 หมู่ 6 ต.คลองอุดมชลจร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
13 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
16 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562
2563

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน
2563 50.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน วัดไชยธารา 13.718601 , 100.904473

ภาพโรงเรียน

 


แอดมินเขต สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

โรงเรียนบ้านผือ
สพป.มหาสารคาม เขต 3

โรงเรียนบ้านนานวล
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนวัดบ้านยาง
สพป.กาญจนบุรี เขต 1

โรงเรียนบ้านนาม่วง
สพป.สงขลา เขต 3


Powered By www.thaieducation.net