โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า หน้าหลัก หน้าสพป.ขอนแก่น เขต 5 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดขอนแก่น...พระธาตุขามแก่น เสียงแคนดอกคูน ศูนย์รวมผ้าไหม ร่วมใจผูกเสี่ยว เที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ ไดโนเส
เจียมจิตร แสนอุบล
แอดมินโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า

ละมัย ประเชิญ
โรงเรียนวังหินลาดวังเจริญ
บุษยา ผาไหม
โรงเรียนบ้านหนองตาไก้พิทยา

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า
สังกัด   สพป.ขอนแก่น เขต 5
ที่อยู่   หมูที่ 6 ตำบลบ้านโคก อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น
มีพื้นที่ทั้งหมด 
17 ไร่ 2 งาน 13 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 2 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านโคก อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
9 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า
5 Terre
กฤษณา วงษ์ทรงยศ
แอดมินเขต สพป.ขอนแก่น เขต 5


สพป.ขอนแก่น เขต 1
สพป.ขอนแก่น เขต 2
สพป.ขอนแก่น เขต 3
สพป.ขอนแก่น เขต 4
สพป.ขอนแก่น เขต 5

โรงเรียนบ้านหัวนาคำโนนสมบัติ
สพป.มหาสารคาม เขต 3

โรงเรียนวัดหนองทราย
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

โรงเรียนบ้านดงย่าปา
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านผำ
สพป.มหาสารคาม เขต 3

Powered By www.thaieducation.net