โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล
จังหวัดขอนแก่น...พระธาตุขามแก่น เสียงแคนดอกคูน ศูนย์รวมผ้าไหม ร่วมใจผูกเสี่ยว เที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ ไดโนเส
.
แอดมินโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล

โรงเรียน บ้านหนองหิน
โรงเรียนบ้านท่าพระเนาว์
โรงเรียนบ้านโคกแปะ
โรงเรียน บ้านเหมือดแอ่คุรุราษฎร์อุทิศ
โรงเรียนบ้านโคกกว้าง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   หนองโพธิ์ประชานุกูล
สังกัด   สพป.ขอนแก่น เขต 1
ที่อยู่   ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000
มีพื้นที่ทั้งหมด 
26 ไร่ 0 งาน 57 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านหนองโพธิ์ หมู่ 2 ต.หนองแวง อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
12 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
16 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562
2563

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560
ได้รับจัดสรรปี 2559
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ขอนแก่น เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561 5.39%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน
2563 49.67%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน หนองโพธิ์ประชานุกูล 16.326225 , 102.721592

ภาพโรงเรียน

 


แอดมินเขต สพป.ขอนแก่น เขต 1

สพป.ขอนแก่น เขต 1
สพป.ขอนแก่น เขต 2
สพป.ขอนแก่น เขต 3
สพป.ขอนแก่น เขต 4
สพป.ขอนแก่น เขต 5

โรงเรียนเจริญศึกษา
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านคอแลน
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านปางยาง
สพป.น่าน เขต 2

โรงเรียนบ้านดงสาร
สพป.สกลนคร เขต 3


Powered By www.thaieducation.net