โรงเรียนโนนศิลาโนนม่วงวิทยา
จังหวัดขอนแก่น...พระธาตุขามแก่น เสียงแคนดอกคูน ศูนย์รวมผ้าไหม ร่วมใจผูกเสี่ยว เที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ ไดโนเส
.
แอดมินโรงเรียนโนนศิลาโนนม่วงวิทยา

โรงเรียนแสงบัวทอง
โรงเรียนบ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง
โรงเรียนบ้านสำราญหินลาด
โรงเรียนสะอาดประชาสรรค์
โรงเรียนบ้านหนองสระ

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   โนนศิลาโนนม่วงวิทยา
สังกัด   สพป.ขอนแก่น เขต 5
ที่อยู่    260 ม.6 ต.หนองกุงเซิน อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
มีพื้นที่ทั้งหมด 
9 ไร่ 3 งาน 33 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ระดับปฐมวัย- ประถมศึกษาชัั้นปีที่1-6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   260 ม.6 บ้านโนนศิลา ต.หนองกงเซิน อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
8 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562
2563

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ขอนแก่น เขต 5 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561 96.86%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน
2563 50.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน โนนศิลาโนนม่วงวิทยา 16.618971 , 102.516248

ภาพโรงเรียน

 


แอดมินเขต สพป.ขอนแก่น เขต 5

สพป.ขอนแก่น เขต 1
สพป.ขอนแก่น เขต 2
สพป.ขอนแก่น เขต 3
สพป.ขอนแก่น เขต 4
สพป.ขอนแก่น เขต 5

โรงเรียนบ้านแม่ทุเลาใน
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านหมื่นเทพ
สพป.ชัยนาท

โรงเรียนวัดวังน้ำขาว
สพป.ชัยนาท

โรงเรียนบ้านโคกคอน
สพป.หนองคาย เขต 1


Powered By www.thaieducation.net