โรงเรียนโนนอุดมสะอาดวิทยา
จังหวัดขอนแก่น...พระธาตุขามแก่น เสียงแคนดอกคูน ศูนย์รวมผ้าไหม ร่วมใจผูกเสี่ยว เที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ ไดโนเส
.
สุกัญญา สิทธิ์น้อย
แอดมินโรงเรียนโนนอุดมสะอาดวิทยา

พัชรา ภูพันลา
โรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือ
สมถวิล ลองหานาม
โรงเรียนบ้านชุมแพ
ไชยพัฒน์ ตะวัน
โรงเรียนบ้านหนองไฮ-วังขอนยม
ตรีชฎา พวงศรี
โรงเรียนชุมชนหนองเรือ
นัยนา ต้นกันยา
โรงเรียนบ้านหนองพู่วังหินซา

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   โนนอุดมสะอาดวิทยา
สังกัด   สพป.ขอนแก่น เขต 5
ที่อยู่    บ้านโนนสว่าง เลขที่ 130 หมู่ 10 ตำบลนาหว้า อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 40150
มีพื้นที่ทั้งหมด 
17 ไร่ 1 งาน 66 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน    อนุบาล- มัธยมศึกษาปีที่ 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน    บ้านโนนสว่าง ตำบลนาหว้า อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
15 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
18 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ขอนแก่น เขต 5 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561 96.86%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน โนนอุดมสะอาดวิทยา ,

ภาพโรงเรียน

 


กฤษณา วงษ์ทรงยศ
แอดมินเขต สพป.ขอนแก่น เขต 5

สพป.ขอนแก่น เขต 1
สพป.ขอนแก่น เขต 2
สพป.ขอนแก่น เขต 3
สพป.ขอนแก่น เขต 4
สพป.ขอนแก่น เขต 5

โรงเรียนบ้านนา
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านบางกุฬา
สพป.เพชรบุรี เขต 1

โรงเรียนบ้านเลิงบัว
สพป.มหาสารคาม เขต 3

โรงเรียนบ้านเปล่งโนนกระยอม
สพป.มหาสารคาม เขต 2


Powered By www.thaieducation.net