โรงเรียนบ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี
จังหวัดขอนแก่น...พระธาตุขามแก่น เสียงแคนดอกคูน ศูนย์รวมผ้าไหม ร่วมใจผูกเสี่ยว เที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ ไดโนเส
.
สงกรานต์ ขุนนนท์
แอดมินโรงเรียนบ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี

จุรีย์ วาระผล
โรงเรียนบ้านถ้ำแข้
ขวัญใจ พลนิกร
โรงเรียนบ้านโพนเพ็กพิทยา

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี
สังกัด   สพป.ขอนแก่น เขต 5
ที่อยู่   หมู่8 บ้านเขาน้อย ตำบลเขาน้อย อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น
มีพื้นที่ทั้งหมด 
11 ไร่ 2 งาน 92 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล1-ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ 8 บ้านเขาน้อย ตำบลเขาน้อย อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
7 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี ,

การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน

(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
โครงการขยายผลเกษตร
เพื่ออาหารกลางวัน

(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ขอนแก่น เขต 5 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561 96.86%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน
2562 49.61%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

กฤษณา วงษ์ทรงยศ
แอดมินเขต สพป.ขอนแก่น เขต 5

สพป.ขอนแก่น เขต 1
สพป.ขอนแก่น เขต 2
สพป.ขอนแก่น เขต 3
สพป.ขอนแก่น เขต 4
สพป.ขอนแก่น เขต 5

โรงเรียนบ้านนาสามัคคี
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านควน
สพป.พังงา

โรงเรียนพัฒนาคำแก้ว
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนบ้านคำบาก
สพป.อุบลราชธานี เขต 5


Powered By www.thaieducation.net