โรงเรียนกุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล
จังหวัดขอนแก่น...พระธาตุขามแก่น เสียงแคนดอกคูน ศูนย์รวมผ้าไหม ร่วมใจผูกเสี่ยว เที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ ไดโนเส
.
รัชนีย์ อุตมะ
แอดมินโรงเรียนกุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล

ศิริลักษณ์ ลาสอน
โรงเรียนหนองกระบือวิทยาคม
ณัฐิกา เจ้าทรัพย์
โรงเรียนบ้านโนนอุดม
จิตตราภรณ์ หวานนอก
โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแปน
ทัศวรรณ ผิวแดง
โรงเรียนบ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์
ธนารัตน์ หล้าคำ
โรงเรียนบ้านกุดธาตุ

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล
สังกัด   สพป.ขอนแก่น เขต 5
ที่อยู่    ถนนมลิวรรณ ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
มีพื้นที่ทั้งหมด 
20 ไร่ 0 งาน 23 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ชั้นอนุบาล ถึง มัธยมศึกษาตอนต้น
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน    ถนนมลิวรรณ ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
0 คน
จำนวนข้าราชการครู 
12 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
16 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ขอนแก่น เขต 5 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561 96.86%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน
2562 50.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล ,

ภาพโรงเรียน

 


กฤษณา วงษ์ทรงยศ
แอดมินเขต สพป.ขอนแก่น เขต 5

สพป.ขอนแก่น เขต 1
สพป.ขอนแก่น เขต 2
สพป.ขอนแก่น เขต 3
สพป.ขอนแก่น เขต 4
สพป.ขอนแก่น เขต 5

โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนบ้านม่วง(หนองหาน)
สพป.อุดรธานี เขต 3

โรงเรียนบ้านนานวล
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนวัดทับผึ้งน้อย
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3


Powered By www.thaieducation.net